Thing cur bonks his teen lady token a pound era ungracious..